INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pińczowie rozpoczęła swoją działalność 11 grudnia 2004r jako szkoła niepubliczna prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia.
Rada Miasta Pińczowa przekształciła szkołę z dniem 1 września 2006r w szkołę samorządową. Dzięki temu wzrosła dostępność do edukacji muzycznej dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pińczowskiego.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pińczowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Pińczów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła muzyczna I stopnia kształci muzycznie na poziomie podstawowym o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia.
O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (albo 6 w przypadku, o którym mowa w art.36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz nie więcej niż 10 lat i pomyślnie przeszedł badania przydatności; natomiast do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia – kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat i również przeszedł pomyślnie badania przydatności. Badanie przydatności do klasy pierwszej odbywa się co roku w maju i polega przede wszystkim na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Szkoła muzyczna I stopnia daje podstawy wykształcenia muzycznego, stanowi przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia zawodowego. Odgrywa ogromną rolę w procesie umuzykalniania. Szkoła oprócz działalności dydaktycznej prowadzi działalność koncertową oraz organizuje liczne popisy, warsztaty i konkursy muzyczne. Uczniowie kształceni są w zakresie gry na wybranym instrumencie (akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, perkusji, puzonie, rogu, saksofonie, skrzypcach, trąbce, tubie, waltorni). Zajęcia odbywają się indywidualnie (1 uczeń – 1 nauczyciel). W zakresie realizowanych przedmiotów uczeń odbywa także indywidualne zajęcia z akompaniatorem, uczestniczy w zajęciach zespołowych, m. in.: zespole instrumentalnym, orkiestrze, chórze. W starszych klasach uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych z fortepianu dodatkowego. Nauka w szkole obejmuje również zajęcia teoretyczne, realizowane w grupach w zakresie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, rytmiki.

Szkoła jest organizatorem licznych koncertów w środowisku lokalnym, na rzecz miasta i powiatu. Wizytówką szkoły jest orkiestra dęta prowadzona przez mgr Tadeusza Bartosa. Swoim repertuarem orkiestra uświetnia wiele imprez okolicznościowych i państwowych.

Uczniowie uczestniczą w konkursach, przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich odnosząc sukcesy.